Stödprojekt Uppsala Cancerfond

Projekt 2021

Nedan är några av de forskningsprojekt som vi bidragit till under 2021.

CAR 19 – en ny immunterapi vid lymfom och leukemier

Immunterapi av cancer är en behandlingsmetod som blir alltmer framgångsrik. CAR-celler är en ny utveckling inom immunterapi vilket innebär genetisk förstärkning av T-celler för att få dem att effektivt känna igen tumörceller. Genetiskt förstärkta T-celler är särskilt lämpade för B-cellstumörer. Dvs. lymfom och leukemier och har där visat viktiga kliniska effekter. I denna studie vill vi analysera blodprover och tumörmaterial från patienter som behandlats med CAR-celler i en studie i Uppsala för att lära oss mer om vilka patienter som har effekt och varför.

Ökad precision vid strålbehandling

Vid strålbehandling används strålning för att döda cancertumörer. Frisk vävnad intill tumören kan dock ta skada av strålningen och för att begränsa bieffekter vid strålbehandlingen måste strålningen levereras med hög precision. Detta försvåras av att tumören kan flytta på sig under behandlingen till följd av exempelvis andning eller mag- och tarmrörelser. Med magnetresonanstomografi kan patientrörelserna avbildas i realtid och genom att kombinera magnetresonanstomografi med en linjäraccelerator blir det möjligt att följa tumörrörelserna med strålningen och därmed minska skadorna på intilliggande organ. Tekniken är dock ny och avancerad mätutrustning krävs för att simulera patientrörelser under utveckling av de nya behandlingsmetoderna.

Nya läkemedel – effekter på cancersjukdom

Var tredje person får idag ett cancerbesked någon gång under sin livstid. Även om utvecklingen går framåt finns det fortfarande idag ett stort antal cancerformer som är svåra att behandla och bota. För att tillgängliggöra nya behandlingar och på ett kontrollerat och säkert sätt utvärdera nya sätt att behandla cancerpatienter så har verksamhetsområdet för Blod- och tumörsjukdomar etablerat en klinisk forsknings- och utvecklingsenhet (KFUE) som hjälper till genomförandet av kliniska cancerstudier på Akademiska sjukhuset. KFUE:s verksamhet omfattar sjukvårdpersonal, projektledare och administratörer som har stor kompetens inom området och jobbar med utveckling av verksamheten. Inom KFUE finns en enhet som vårdar patienter med nya läkemedel som aldrig getts till människor tidigare, verksamhet som ser till att alla studier sker enligt lagar och riktlinjer från exempelvis läkemedelsverket, och personal som arbetar med kvalitetsutveckling. Verksamheten utvecklas nu till att i större utsträckning kunna behandla på nya sätt och tillhandahålla nya behandlingar, exempelvis cellterapi, immunterapi, precisionsmedicin inom kliniska studier på ett säkert och kontrollerat sätt så att dessa kan bli tillgängliga för cancerpatienter så snart som möjlig.

Behandling baserad på genetiska avvikelser i tumörvävnad

MEGALIT är en kombinerad korg och paraplystudie där cancerpatienter behandlas utifrån genetisk avvikelse i tumören istället för diagnos/organklass. Patienter med avancerad eller metastaserad tumör som uttömt alla tillgängliga behandlingsmöjligheter lämnar en tumörbiopsi som testas för genetiska förändringar och resultatet av testet vägleder läkaren i sitt behandlingsbeslut. Initialt kommer inom studien patienter med solid tumör med viss genetisk avvikelse att behandlas med ett av fyra läkemedel och på sikt kommer även blodcancer och flera läkemedelsalternativ ingå i studien. Studien är den första i sitt slag i Sverige och utvärderar effekt och säkerhet, och genererar också viktig kunskap om genomförandet av precisionsmedicinska cancerstudier på nationell basis.

MR-styrd strålbehandling med MR-Linac vid prostata cancer

Strålbehandling är den viktigaste behandlingsmodalitet för icke-operabel samt lokaliserat prostata cancer. Akademiska sjukhuset är först med att använda MR-Linac i precision strålbehandling av intermediär-risk prostata cancer då höga stråldoser levereras under få stråltillfällen. Inom ramen av denna MR-Linac studien vill vi undersöka fördelar av samma princip vid hög till mycket hög-risk prostata cancer jämfört med andra strålbehandlingsmodaliteter som erbjuds idag då bland annat längre strålbehandlingstider förväntas.